Predizolovane cevi

PREDIZOLOVANE CEVI

TOPLOVODNE CEVI

toplovodne cevi

Cevi za medijum se proizvode od DN 20 do DN 1000 sa propisanim kvalitetom do PN25. Isporučive dužine DN 20 i DN 25 su 6 m kao standardne, od DN 32 prema izboru dužine 6 m ili 12 m, od DN 200 do DN 500 prema izboru dužine 6 m, 12 m ili 16 m, od DN550 prema izboru dužine 12 m ili 16 m. Isporuka cevi od 12 m ili 16 m moguća je samo kao pun kamionski tovar. Druge isporučive dužine – kao deo specijalnih tipova na specijalni zahtev. Spojevi čeličnih cevi se do DN 80 mogu zavarivati autogeno, ali bi ipak od DN 100 trebalo generalno preferirati električno zavarivanje. Najveća dozvoljena radna temperatura iznosi 155° C. Kod radnih temperatura ≤ 85° C ne postoji ograničenje dužine polaganja, strana P 2.0. Kod specifikacije, odnosno kvaliteta cevi za medijum se prevashodno pridržavamo zahteva nalogodaca. Nezavisno od toga, kao standardi stoje sledeći kvaliteti na raspolaganju, dok se drugi mogu dobiti na specijalni zahtev:

1. Šavna crna čelična cev Izrađena je od visokofrekventno zavarenog (W) okruglog, nelegiranog, umirenog (R) čelika, broj radnog materijala je 1.0254, sa faktorom zavarivanja V = 1,0, odnosno 100% (B) proračunskim naponom. Navedeni St 37.0 W-B i tehnički uslovi isporuke su u skladu sa DIN 1626, a P235 TR1 je u skladu sa eropskom normom EN 10217 T 1. Sve cevi su u skladu sa EN 10204 – 3.1 B sa sertifikatom kontrole pri prijemu (APZ). Od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761.

2. Bešavna crna čelična cev Izrađena je od bešavno (S) okruglog, nelegiranog, umirenog (R) čelika, broj radnog materijala je 1.0254. Navedeni St 37.0 S i tehnički uslovi isporuke su skladu sa DIN 1629, a P235 TR1 je u skladu sa evropskom normom EN 10216 T 1. Sa sertifikatom kontrole pri prijemu (APZ) prema EN 10204 – 3.1 B. Od debljine zida > 3,2 mm cevni završeci su pripremljeni za zavarivanje sa oborenim ivicama pod uglom od 30° u skladu sa DIN 2559 T 1, obeležni broj 22, odnosno ISO 6761.

LUČNA CEV

lučna cev

Lučne cevi se savijaju mašinski, u skladu sa putanjom trase i dozvoljenim radijusom luka r prema projektnoj dokumentaciji (ugao luka α i radius r) sa 2,00 m dugačkim pravim cevnim završecima. Proizvodnja je moguća samo kao PEHD-obložna cev dužine 6 m ili 12 m. Prilikom porudžbine moraju se navesti ugao α, radijus r i pravac luka, (levi ili desni u zavisnosti od toka sistema za detekciju). Ove parametre mogu izraditi isoplus-inžinjeri projektanti, u slučaju da je to potrebno.

SANITARNE CEVI

pocinkovana sanitarna cev

Pocinkovana sanitarna cev

sanitarna bakarna cev

Sanitarna bakarna cev

dupla sanitarna cev

Dupla sanitarna cev

Sanitarne cevi bi trebalo primenjivati samo ako temperatura medijuma iznosi ispod 60°C. Kod pocinkovanih cevi sa temperaturom > 60°C skida se zaštitni sloj od kamenca i rđe, što znači da se u tom slučaju moraju zaštiti elektrolitički. Granične vrednosti za primenu pocinkovanih cevi prema DIN 50930, 3. deo. Isporučiva dužina pocinkovanih cevi je 6 m, a bakarnih cevi 5 m, kao norma. Spojevi za pocinkovane cevi mogu biti izrađeni do nominalne veličine 2 ½ ‘’ sa spojnicama sa navojem, međutim generalno bi trebalo da se izvode specijalnim postupkom tvrdog lemljenja. Od nominalne veličine 3’’ spoj mora biti zalemljen. Spajanje bakarnih cevi bi moralo da se izvodi isključivo sa kapilarnim fitingom prema DIN 2856 iste debljine zida kao i kod cevne šipke. Širenje i proširenje kraja cevi nije dozvoljeno. Smernice i/ili odredbe za postupak i vrstu lemljenja proizvođača fitinga moraju se poštovati. Kada se primenjuje kao solarni provodnik moraju se koristiti isključivo za to predviđeni presovani fitinzi. Kod specifikacije, odnosno kvaliteta cevi za medijum, prevashodno se pridržavamo zahteva nalogodavca. Nezavisno od toga, kao standardi stoje sledeći kvaliteti na raspolaganju, dok se drugi mogu dobiti na specijalni zahtev:

1. Crna pocinkovana čelična cev To je okrugla, nelegirana, visokofrekventno zavarena (W) ili bešavna (s) srednje teška cev sa navojem, radni materijal je St 37.0, br. 1.0254. Dimenzije i veličine do 6’’ prema DIN 2440, tehnički uslovi isporuke su u skladu sa DIN 1626 ili DIN 1629. Nominalni pritisak kod tečnosti je PN 25, kod vazduha i bezopasnih gasova je PN 10. Sve cevi su u skladu sa EN 10 204 – 3.1 B sa sertifikatom kontrole pri prijemu (APZ). Unutrašnja i spoljna površina je vruće pocinkovana prema DIN 2444, odnosno EN 10 240 (B.1) sa DVGW-kontrolnim znakom. Debljina sloja na unutrašnjoj površini cevi je najmanje 400 g/m² ili 56μm, do 3’’ uglačana izduvavanjem pare i testirana prema DIN 50 952. Prema izboru sa glatkim završecima ili cevnim navojem prema DIN 2999 T 1 (kupa 1: 16) za priložene spojnice sa navojem prema DIN 2986. Prema DIN 19 680, tačka 6.3.1.3 bi spojnice sa navojem trebalo ograničiti samo na izuzetke. Spajanje tvrdim lemljenjem treba izvoditi u skladu sa uputstvom proizvođača lema prema DIN 1988 T 2, tačka 3.2.1.

2. Bešavna bakarna cev Bešavna vučena bakarna cev prema DIN 1786, DVGW, prema DIN 1787. Dimenzije, mase i tolerancije prema DIN 1754, radni materijal SF-Cu , br. 2.0090. Tehnički uslovi isporuke i radni materijal prema DIN EN 1057, kao i DIN 17671. Maksimalno dozvoljeni aksijalni napon u pravoj cevi 110 N/mm². Po izboru može biti isporučena obična bakarna cev ili dupla bakarna cev, uključujući po jednu cev za medijum za toplu vodu i cirkulaciju. U zavisnosti od tehnike spajanja primenjiva je od najviše 110° C (tehnika lemljenja) do najviše 155° C (tehnika presovanja) trajne radne temperature. Drugi kvaliteti cevi za medijum – na specijalan zahtev.

PEHD-OBLOŽNE CEVI

pehd

Teoretske osnove dimenzionisanja, strana P10.0 Polietilen High Density (PEHD) je bešavno ekstrudiran tvrdi polietilen koji je otporan na udarce, nelomljiv, elastičan i podnosi temperaturu do -50°C prema DIN 8075. Opšti zahtevi kvaliteta su u skladu sa DIN 8075. U skladu sa EN 253 unutrašnja površina je obrađena koronapostupkom, radi potpune veze PEHD-obložne cevi i PUR-pene. Dimenzije, odnosno debljina zida je minimalna po EN 253. Testiranje MFI – indeksa prema DIN 53735, odnosno ISO 1133. PEHD je potvrđenog kvaliteta koji se već dugi niz godina uspešno primenjuje kod sistema sa plastičnim obložnim cevima. Svojom otpornošću na praktično sva hemijska jedinjenja koja postoje u zemlji, PEHD se primenjuje kao obložna cev za direktno polaganje u zemlju. U svim nacionalnim i međunaronim normama, odnosno uputstvima, PEHD je naveden kao jedini materijal za obložne cevi u KMR-sistemu spajanja. PEHD je u velikoj meri otporan na vremenske uticaje i UV-zračenja. Skladištenje na otvorenom prostoru i usled dejstva sunčeve svetlosti je zbog toga moguće čak i u dužim vremenskim periodima, kao i nadzemno postavljanje trase, na primer ispod mosta. Zbog izuzetnih svojstava, pri zavarivanju PEHD-a, kod zavarenih šavova fitinga, nastaje bezbednost i kvalitet u najvišoj mogućoj meri. Kod PEHD-lučnih segmenata, spajanje se vrši aparatom za zavarivanje, sučeonim zavarivanjem. Šavovi kod fazonskih delova izrađuju se sa ekstruder aparatom za zavarivanje.

SPIROFALC-OBLOŽNE CEVI

spirofalc

Ova obložna cev se sastoji od pocinkovane čelične falc-cevi, prema DIN 24145 sa spoljnim falcom i zato je predviđena samo za nadzemne cevovode unutar ili izvan objekata. Nasuprot uobičajenoj izolaciji kod nadzemnih cevovoda, SPIROFALC-obložna cev pruža niz prednosti. Debljina izolacije može biti znatno manja zbog povoljnog koeficijenta provodljivosti toplote upotrebljene PUR-pene (λPUR = 0,275 W/m•K). Tako dolazi od velikih ušteda na potpornim konstrukcijama, pošto se smanjuju i spoljni prečnik cevi i težina. Prema DIN 4102 je limena obloga A1 (nezapaljiva), a izolovanu spirofalc-obložnu cev treba svrstati u B2 (normalno zapaljiva) klasu građevinskih materijala. U odnosu na standardnu debljinu izolacije dolazi do razlika, ako nadzemni cevovod mora da se postavi u skladu sa propisima o grejnim postrojenjima (HeizAnIV) ili propisima o štednji energije (EnEv) Savezne republike Nemačke. U skladu sa § 1 HeizAnIV se odnosi samo na grejno-tehnička postrojenja i na postrojenja koja služe za dovod sanitarne vode i instalacija sa nominalnim kapacitetom grejanja od 4 kW ili više kada se ugrađuju u objekte radi trajnog rada. EnEv važi samo u objektima.

Scroll Up
error: Sadržaj je zaštićen !!!