KONTROLA MREŽE

KONTROLA MREŽE

Manje nezaptivenosti ili vlaga u konstrukciji mogu da izazovu velike štete. Posledice toga bi bile: gubitak toplote, korozija na cevovodu i prekidi pogona. Zato isoplus nudi dva sistema koja služe kao upozorenje na pukotine i lociranje istih i koja, pomoću dve gole bakarne žice obložene PUR-penom i primene raznih, za dotičnu svrhu namenjenih singnalnih uređaja, omogućavaju nadzor celokupne putanje cevovoda u odnosu na vlagu i kvarove na cevovodu. Taj nadzor pri tome ne obuhvata samo predeo spojnica, već i svaki metar trase cevovoda. I najmanja vlažnost očvrsle PUR-pene zbog nezaptivenih šavova ili vlage na konstrukciji, čak i u visokoomskim oblastima, biva detektovana. Oštećenja PEHD omotača, na primer zbog građevinskih radova ili sađenja biljaka, kao i prekid provodnika, takođe bivaju registrovani.

U okviru spojnica i T-grananja nisu primenjene osetljive aktivne ili poluaktivne elektronske komponente koje bi mogle da dovedu do preranog habanja alarmnog sistema. Merni uređaji sa elektronskim delovima nalaze se u objektima, šahtovima ili odgovarajućim fiksnim razvodnim kutijama. U cevima i svim fazonskim komadima se kod IPS-Cu-a (bakar) dve bakarne žice oblažu PUR-penom kao nadzorna i signalna putanja. Kod IPS-NiCr-a (nikl – hrom) se dve nadzorne žice sastoje od izolovane otporne žice (senzorski vod) i bakarne žice. Izolacija NiCr-senzorske žice perforirana je u ciklično definisanim razmacima. Te žice su otporne na habanje, koroziju i promene temperature.

Radi vizuelnog razlikovanja nadzorne žice su obložene različitim bojama, IPS-Cu sa jednom nekalajisanom i jednom kalajisanom bakarnom žicom, a IPS-NiCr sa po jednom žutom, tj. crnom izolovanom žicom. Na taj način su sve greške prilikom kabliranja isključene. Žice se pre punjenja spojnica PUR-penom spajaju pomoću buksne koja se kod IPS-Cu-a dodatno lemi, a kod IPSNiCr- a toplotno steže. Sve linije koje se račvaju, kao i kasnija produženja trase, mogu u svakom trenutku bez problema biti integrisana u kontrolu mreže. Istovremeno sa izolacionim i zaptivnim radovima, sledi montaža mrežnog nadzora od strane AGFW/BFW-testiranih isoplusmontera. Žice svake spojnice bivaju presovane i zalemljene, a nakon procesa stavljanja pod penu ponovo se testiraju da li funkcionišu bez greške. Prilikom završne montaže naručenih uređaja, kao i svih dodatnih delova, vrši se još jedna dokumentovana prijemna kontrola.

IPS-Cu-Sistem

IPS-Cu – sistem je naročito pogodan kada je reč o kontroli mreže. Najjednostavnija moguća građa i neprestani razvoj pružaju efikasnu sigurnost. Višedecenijska iskustva i razvoj omogućavaju u oblasti nadzorne tehnike dominantan i kompatibilan žičani sistem. Takav standard i veliki stepen rasprostranjenosti dozvoljavaju ekonomski svrsishodnu proizvodnju i instalaciju. Standarizovana montaža u cevi i spojnici dozvoljava optimalnu kontrolu proizvoda i njegovog funkcionisanja, ostvarujući tako visoke zahteve kvaliteta. Smanjivanje grešaka prilikom montaže koje iz toga proizilazi, povećava životni vek celog cevovoda.

IPS-Cu svojom arhitekturom obezbeđuje vrlo visoku sigurnost kada je reč o pravljenju grešaka prilikom funkcionisanja. Tako, na primer prekinuta žičana petlja ne umanjuje funkcionalnost, zato što jednostavnim preusmerenjem u žičanom sistemu može biti izbegnut prekid na lokalizovanom mestu na kome je nastalo oštećenje. To omogućava nadasve ekonomično funkcionisanje tokom celog životnog veka sistema. Posebno obeležje IPS-Cu kontrolnog sistema su dve neizolovane bakarne žice. Obe žice stoje celom površinom u službi nadzora celokupnog cevovoda. Za rano prepoznavanje nagoveštaja neke promene to je presudna prednost. Imajući u vidu tehniku koja se neprestano razvija dalje, a koja pravovremeno, sigurno i jednostavno locira greške, IPS-Cu sistem pruža optimalno rešenje kada je reč o obavljanju zadatih zadataka i efikasne kontrole mreže. U cevima i svim fazonskim komadima se dve gole bakarne žice preseka 1,5 mm2 oblažu PUR-penom. Radi vizuelnog razlikovanja jedna od dve Cu-žice obložena je kalajem, što isključuje nejasnoće prilikom povezivanja. Cu-žice se povezuju pre punjenja spojnica penom, posredstvom buksne koja se dodatno lemi. Držači koji žicu drže na određenom rastojanju fiksiraju žicu u spojnicama. Na krajnjim tačkama cevovoda su obe žice povezane kako bi obrazovale mernu petlju. Sve linije koje se račvaju, kao i kasnija produženja trase, mogu u svakom trenutku bez problema biti integrisana u kontrolu mreže. Kontrolni sistem se instalira tamo gde je početna tačka merne petlje, na primer u kotlarnici. U isoplusovim planovima trase integrisan je prikaz neophodnih hardverskih komponenti koje treba instalirati i zbog normativnog toka nadzornih žica nije neophodan dodatni plan kabliranja. Budući da tako biva dokumentovano sve u jednom mahu, komplikovano poređenje između toka trase i kabliranja, kao i dvostruki arhivi, više nisu potrebni.

IPS-NiCr-kontrolni sistem

IPS-NiCr – kontrolni sistem je u istoj meri kao i IPS-Cu podoban za nadziranje cevovodnih mreža svih veličina. IPS-NiCr se takođe može koristiti u cilju proširenja postojećeg NiCr-nadzora ili da bi se primenio u okviru postrojenja sa čeličnim obložnim cevima. Iskustvo i razvoj u oblasti referentne tehnike otpora omogućavaju jedan dominantan i kompatibilan kontrolni sistem. Zbog jednostavne građe, odsustva aktivnih delova u okviru cevovoda, kao i zbog standardizovane montaže u cevi i spojnici, obezbeđena je velika sigurnost prilikom ugrađivanja. Kontinuirani nadzor izuzetno velike osetljivosti u području cevi i spojnica je ono zbog čega se IPS-NiCr –sistem ističe.

Perforirana NiCr-žica kao senzor je posebno obeležje IPS-NiCr –sistema. Ta NiCr-žica stoji sa svojom perforacijom na raspolaganju celoj cevovodnoj mreži u cilju detektovanja kvarova. Tako se mogu precizno lokalizovati pojedinačni kvarovi nastali zbog vlage. U spoju sa IPS-uređajnom tehnikom koja se neprestano razvija postoji garancija najveće mere sigurnosti u oblasti nadziranja i lokalizovanja. Za vreme fabričke proizvodnje predizolovane cevi, dolazi do oblaganja penom obe žice. Preko žute, perforirane NiCr-žice dolazi do detektovanja vlage. PFTE-izolacija (polytetrafluorethylen, tj. teflon) koja je postojana do 260° C obuhvata NiCr-žicu (NiCr 8020) preseka 0,5 mm² koja je u redovnim razmacima perforirana laserskom obradom. Zbog specijalne legure žica ima konstantan uzdužni otpor od 5,7 Ω/m.

Crna Cu-žica sa presekom od 0,8 mm² služi za obrazovanje petlje, a ne za detektovanje. Izolacija, koja je postojana do 205° C se sastoji od FEP-a (fluorinatdethylenepropylene). Neophodno povezivanje NiCr i Cu-žica unutar spojnica se vrši pomoću buksni. Dodatno treba, kako bi se zaštitile od direktnog dodira sa vlagom, montirati preko buksni vodootporno i do 150° C postojano temskupljajuće crevo od PO-Xc (umreženi polyolefin). Da bi se obezbedio definisan položaj žica u spojnici moraju se koristiti držači koji drže žice na rastojanju od cevi. Merna petlja koju na krajevima trase obrazuju NiCr i Cu-žice biva u određenom trenutku u kome se daje startni signal uključena u sistem nadzornog uređaja. Kroz u isoplusovim planovima trase integrisan prikaz neophodnih hardverskih komponenti koje treba instalirati, kao i zbog normiranog protezanja nadzornih žica, dodatni plan za kabliranje nije neophodan. Budući da tako biva dokumentovano sve u jednom, komplikovano poređenje između toka trase i kabliranja, kao i dvostruki arhivi više nisu potrebni.

UREĐAJI

Grupa kontrolnih uređaja koja se sastoji od mobilnog ručnog uređaja za testiranje mreže IPS-HST, stacionarnog uređaja IPS-ST 3000, kao i kombinacije ta dva uređaja, mobilnog sveobuhvatnog uređaja IPS-MSG, pogodna je za manje i srednje cevovode. Sva tri uređaja omogućavaju automatsku kontrolu i u istoj meri se mogu primeniti u tehnički uporedivim sistemima. Automatski stacionarni uređaj IPS-ST 3000 se može koristiti i u hijerarhijski građenim cevovodnim kontrolnim sistemima.

Mobilni ručni uređaj za testiranje mreže IPS-HST

Mobilni ručni uređaj za testiranje mreže IPS-HST je obuhvatan uređaj za IPS-Cu i IPSNiCr i tehnički slične kontrolne sisteme, kojim se lako rukuje. U istoj meri je podoban za:

⇒ merenje prijema
⇒ kontrole kvaliteta za vreme montaže
⇒ cikličan manuelni nadzor manjih cevovodnih mreža

Sva merenja se vrše automatski, programskim upravljanjem, i nije neophodno bilo kakvo podešavanje. Za NiCr- sisteme se mogu izabrati različite vrednosti uzdužnog otpora. Prikaz mernih rezultata, pri čemu se vrši razlikovanje između izolacije i petlje, očituje se na LCD-displeju sa 2 x 16 znakova kao omska vrednost. U slučaju da podešene dozvoljene granične vrednosti nisu postignute, uključuje se vizuelni i akustični alarm. IPS-HST poseduje priključni kabl, tj. utikač za bezbedno priključivanje na mernu utičnicu (kutiju) IPS-MD. Preko štipaljki, odnosno ‘krokodil’ štipaljki, uređaj se može priključiti i direktno za nadzorne žice.

Stacionarni kontrolni uređaj IPS-ST 3000 sa 1-kanalnom do 4-kanalnom tehnikom

Kontrolni uređaj IPS-ST 3000 je optimalan nadzorni uređaj za preglednu cevovodnu mrežu srednje veličine. Potpuno automatski nadzire priključene cevovode kada je reč o probijanju vlage, dodiru senzorske žice i cevi i prekidu žica. Pri tome je pogodan i za sisteme sa bakarnim žicama i za sisteme sa otpornim žicama kao što su IPS-Cu i IPSNiCr, kao i za tehnički uporedive sisteme. Po jednom kanalu moguće je nadzirati maksimalno 2.500 m senzorske žice IPS-Cu-sistema i 1.200 m IPS-NiCr – sistema. U varijanti najveće moguće nadogradnje, četvorokanalni uređaj IPS-ST 3000-4 može da nadzire maksimalno 10.000 m Cu-žice, odnosno 4.800 m NiCr-žice. Pri tome automatski prepoznaje o kom tipu senzorske žice je reč.

Sa višekanalnom varijantom je moguće dodeliti svaki pojedinačni kanal različitom senzoru. Zato je specijalno pogodan za različite cevovodne mreže sa centralnim kontrolnim uređajem, IPS-ST 3000-2, -3, -4. LCD-displej sa 4 x 20 znakova prikazuje za svaki kanal pojedinačno sledeće izmerene podatke, alarmnu signalizaciju i kvarove:

⇒ vrednost praga tolerancije za uključivanje alarma
⇒ otpor izolacije
⇒ status kvara, odnosno vrsta kvara
⇒ uzdužni otpor kod NiCr-a, odnosno tip senzorske žice kod Cu-sistema

Izolacione vrednosti kao i uzdužni otpor su prikazane u ‘omima’, što omogućava u svakom trenutku poređenje sa drugim mernim uređajima. Dodatno uz vizuelni prikaz, on pruža izlaz za prosleđivanje dojava, odnosno izmerenih vrednosti. IPS-ST 3000 je pripravan za priključivanje eksternog uređaja za lociranje i samim tim predstatvlja jednostavan centar za lociranje. Najjednostavnije moguće upravljanje se vrši preko dugmeta.

Mobilni stacionarni uređaj IPS-MSG 500 / 1000

Ovaj sveobuhvatni uređaj služi za jednostavan nadzor, kombinovan sa automatskim lociranjem na manjim cevovodnim trasama sa IPS-NiCr-žičanim senzorima, kao i drugim tehnički uporedivim sistemima. Zbog jedinstvenog spoja stacionarnog kontrolnog uređaja i mobilnosti ručnog uređaja za merenje, IPS-MSG je pogodan za najrazličitije oblasti primene. Pri tome pomoću IPS-MSG 500 može biti izvršen nadzor do 500 m, a pomoću IPS-MSG 1000 do 1300 m. Pored toga, posebna karakteristika je automatski sistem za lociranje tačke na kojoj se probija vlaga. Zbog njegove fleksibilnosti, u slučaju kvara se mogu vrlo brzo izvesti kontrolana merenja dodatnih tačaka. IPS-MSG je u istoj meri pogodan za:

⇒ lociranje kvara
⇒ merenje prijema
⇒ kontrole kvaliteta za vreme montaže
⇒ cikličan manuelni nadzor manjih cevovodnih mreža

Sva merenja se vrše automatski, programskim upravljanjem, i nije neophodno bilo kakvo podešavanje. Prikaz mernih rezultata, pri čemu se vrši razlikovanje između izolacije i petlje, očituje se na LCD-displeju sa 2 x 16 znakova kao omska vrednost. U slučaju da podešene dozvoljene granične vrednosti nisu postignute, uključuje se vizuelni i akustični alarm.

Stanica za obuhvatanje izmerenih podataka IPS-digital-MDS

Centralna stanica za obuhvatanje izmerenih podataka MDS je suštinski sastavni deo centrale za upravljanje IPS-digital mrežnog sistema. Zajedno sa standardnim desktop kompjuterom ili laptopom (PC) i softvrom za upravljanje SSW vrši se centralno upravljanje nad celim nadzornim mrežnim sistemom. MDS predstavlja mesto preseka između centrale za upravljanje, odnosno PC-a i nadzornog sistema, odnosno cevovoda. Pri tome dolazi do prilagođavanja sa PC-interface-a Rs 232 na RS 485 interface mernog mesta, MS. Prenosom podataka na osnovu interface-a RS 485, osvežavanje odnosno pojačavanje podataka u uglavnom nije neophodno. Uz to MDS predstavlja galvansko razdvajanje između eksterne (u pravcu mernih mesta) i interne (u pravcu PC-a) mreže podataka, što obezbeđuje visoku zaštitu od naponskih smetnji i prevelikog napona. U slučaju da postoji neka smetnja, softver za upravljanje SSW uključuje u MDS integrisan relejni izlaz bez potencijala, koji stoji na raspolaganju za daljinsku signalizaciju.

Mobilni IPS-digital-sistem za kontrolu mreže

Ovaj celoviti merni sistem je pogodan za manuelni nadzor i lociranje nestruktuiranih mreža i za direktnu primenu na gradilištu. U zavisnosti od potrebe, postoje tri sistemske varijante koje se nalaze u stabilnom koferu za vršenje merenja:

⇒ IPS-digital-Cu-MBS-mobilna jedinica za Cu-sisteme-merenje vremena protoka impulsa (npr. IPS-Cu ili slično)
⇒ IPS-digital-NiCr-MBS-mobilna jedinica za NiCr-sisteme-merenje otpora (npr. IPS-NiCr ili slično)
⇒ IPS-digital-UNI-MBS-mobilna kombinovana jedinica za Cu i NiCr-sisteme

Rukovanje mobilnom stanicom MBS je izuzetno jednostavno, a zahvaljujući bateriji koja se može napuniti, kofer za vršenje merenja je u svakom trenutku primenjiv. Preko laptopa i instaliranog softvera SSW vrši se upravljanje svim manuelnim ili automatski sprovedenim merenjima. Zbog jedinstvene fleksibilnosti MBS je naročito pogodan za:

– lociranje kvarova sa prikazom vremena protoka impulsa
– prijemne kontrole sa direktnim prikazom zapisnika
– kontinuirani nadzor gradnje bez primene drugih uređaja
– automatski nadzor i lociranje slobodno definisanih sekcija trase

Pri tome svi obuhvaćeni podaci bivaju pomoću softvera obrađeni, prikazani, izračunati i arhivirani, eventualno lociranje kvara se dešava isto tako potpuno automatski. MBS je potpuno samostalan merni uređaj. Dakle, moguće je i dugoročno nadziranje jedne ili više cevovodnih sekcija. Pojedinačne sekcije se pri tome moraju precizno definisati, budući da svaka mobilna jedinica MBS može da ima do 16 lokacija. Neophodna razmena podataka se vrši preko standardnog interfejsa laptopa. MBS se naravno može proširiti svim softverskim modulima koji stoje na raspolaganju.

SOFTVER

Jedan jedini softver je dovoljan za upravljanje celokupnim IPS-digital-sistemom. Svi uređaji IPS-digital-hardvera koriste ovaj softver. On obuhvata sledeće osnovne funkcije:

– procena kvara i izmerenih vrednosti
– podešavanje praga tolerancije
– listing svih izmerenih vrednosti i kvarova
– akustičan i vizuelan alarmni signal
– kalibrisanje za razne vrste senzora, odnosno tipove žica
– automatsko, softversko lociranje mesta kvara
– centralno upravljanje celokupnim uređajem preko menija
– direktno obrađivanje podataka i jasno opisano stanje trasa
– automatsko prepoznavanje tipa mernog mesta kod mešane mreže
– arhiviranje izmerenih vrednosti i kvarova sa datumom i vremenom

Moguće je proširenje preko modula: VISUAL, REMOTE, DISPLAY i/ili PLS.

Vizualizacija kvara IPS-digital-VISUAL

Ovaj dopunski modul služi za prikaz lociranog mesta na kome se nalazi kvar u okviru plana trase. Tako je postignuto ogromno pojednostavljivanje utvrđivanja mesta kvara kod dugačkih cevovoda. Modul, koji dobija neophodne podatke od softvera SSW, funkcioniše na osnovi bitmap-podataka (BMP/Tiff).

Zato je jednostavnim skeniranjem moguće služiti se i starijim nacrtima koji nisu izrađeni u CAD-u. VISUAL se može potpuno samostalno primenjivati sa drugim sistemima za lociranje s obzirom da postoji mogućnost da se dobijeni podaci o lokaciji unesu manuelno.
VISUAL poseduje sledeće osnovne funkcije:

– funkcija lupe
– prikaz lokacije na kojoj se nalazi kvar
– meni kojim upravlja miš
– pojedinačni kanali su obeleženi različitim bojama
– automatski prijem podataka preko SSW-a
– manuelno unošenje podataka o lokaciji na kojoj je ustanovljen kvar kod tuđih sistema
– može se primenjivati kod kombinovanih sistema sa IPS-Cu i IPS-Nicr
– prikaz mesta na kome je lociran kvar i susednih tačaka koje vrše digitalizaciju
– prikaz planova sa maksimalno 2036 x 1442 piksela sa 256 nijansi sive

Dodatak za daljinsko upravljanje IPS-digital-REMOTE

Preko ovog modula postoji mogućnost da se centralnim kompjuterom, odnosno celokupnom kontrolnom mrežom upravlja posredstvom kompjutera sa daljinskim upravljanjem (Remote) preko linije po izboru. Tako se može izvršiti daljinsko nadgledanje IPS digital-mreže ili se može centralno upravljati većim brojem IPS-digital-pojedinačnih uređaja. Jedini preduslov za korišćenje REMOTE-modula je postojanje telefonskog priključka (analogan ili ISDN).

Scroll Up
error: Sadržaj je zaštićen !!!