FLEKSIBILNE CEVI

Fleksibilni isoplus-cevni sistemi su naročito pogodni za kućne priključke, za dodatna proširenja cevovoda i za zaobilaženje prepreka kao što su npr. građevine, drveće ili drugi cevovodi. Primena kod kompletnih niskotemperaturnih cevovodnih mreža u oblasti manjih nominalnih vrednosti je takođe moguća. Kroz kontinuiranu proizvodnju isoplus-fleksibilnih cevi nastaje uzdužno vodootporan kompaktan cevni sistem, što znači da su tri osnovna elementa (cev za medijum + izolacija + obložna cev) zatvorenim prstenom međusobno povezana. Budući da treba održati samo izuzetno male radijuse minimalnog savijanja, fleksibilnim cevima se uvek može izabrati najdirektnija putanja oko prepreke, na primer ka prostoriji za kućni priključak.

Velike isporučive dužine garantuju u najkraćem vremenskom periodu najefikasnije polaganje, a građevinski radovi se redukuju na minimum. I u niskogradnji dolazi do velikih ušteda, budući da rov može da bude izuzetno uzan. Zato fleksibilni isoplus-cevni sistemi predstavljaju tehnički, ekonomski i ekološki besprekoran metod polaganja kada je reč o uštedi energije.

Toplotna izolacija Fleksisbilne cevi su izolovane poliuretan-penom (PUR), testiranom u skladu sa EN 253, koja se sastoji od komponenata A = polyol (svetle) i B = isocyanat (tamne). Tokom proizvodnje cev za medijum se neprestano oblaže penom i tako preko egzotermne hemijske reakcije nastaje visokokvalitetan izolacioni materijal sa izuzetnom otpornošću provodljivosti toplote, λPUR = maksimalno 0,024 W/(m•K) pri niskoj specifičnoj težini.

Isoplus principijelno koristi 100% bezfreonski i samim tim ekološki ciklopetan kojim pokreće PURpenu. To znači da pri ogromnom svojstvu toplotne izolacije istovremeno poseduje najmanje moguće PDP i GWP-vrednosti. Blokada difuzije ćelijskog gasa Kako bi se sprečila razmena PUR-ćelijskih gasova, sve isoplus-fleksibilne cevi imaju blokator difuzije. Ta zaporna folija (parna brana) se za vreme proizvodnje stavlja između PUR-pene i obložne cevi. Upotrebljene zaporne folije obezbeđuju za vreme korišćenja fleksibilnih cevi trajno i konstantno minimalni gubitak energije. Za isoflex i isocu se kao blokator koristi aluminijumska folija koja 100% sprečava difuziju. Da bi se održala kompaktnost sistema, ta folija ima obostrani sloj od koronom obrađenog polietilena. Isopex-cevi imaju direktnu blokadu ćelijskog gasa u vidu obojene i takođe koronom obrađene polietilenske folije.

Obložna cev

Kod fleksibilnih cevi kao obložna cev služi već provereni PELD sa glatkom površinom. Polyethylene Low Density je bešavan, elastični termoplastični materijal koji se kontinualno ekstrudira na PUR-penu za vreme proizvodnje. Opšti zahtevi kvaliteta kao što su dužina i težina su u skladu sa DIN 8073, odnosno DIN 8072, sposobnost provodljivosti toplote, λPUR = 0,35 W/(m•K). PELD je u velikoj meri otporan na vremenske prilike i UV-zračenja, kao i praktično na sva hemijska jedinjenja koja postoje u zemlji. U svim nacionalnim i međunarodnim normama, odnosno smernicama, PE je zato naveden kao jedini podoban materijal za direktno polaganje na zemlju.

ISOFLEX CEV

Isoflex-cev se sastoji od bešavne hladno vučene precizno izrađene čelične cevi naročito tačnih dimenzija i glatke unutrašnje površine. Dimenzije, statičke vrednosti i tolerancije su u skladu sa DIN 2391- 1, materijal St 35.8 S/I, br. 1.0305. Tehnički uslovi isporuke su u skladu sa DIN 17175, sertifikat kontrole pri prijemu u skladu sa EN 10.204-3.1B.

Tehnika spajanja
Spajanje čeličnih cevi se vrši ili gasnim ili TIG postupkom zavarivanja.

Oblast primene
Maksimalno dozvoljena radna temperatura Tmax: 130º C
Maksimalno dozvoljen radni pritisak pB: 25 bara
Maksimalno dozvoljen aksijalni napon σmax: 150 N/mm2
Kontrola mreže: bez; pojedinačna cev sa IPSCU kao specijalna izrada

Mogući medijumi: sve vode za grejanje i druge tečne materije koje podnosi materijal.

ISOCU CEV

Isocu-cev se sastoji od bešavne hladno vučene precizno izrađene bakarne cevi prema smernicama EN 1057. Dimenzije, mase, statičke vrednosti i tolerancije su u skladu sa DIN 1754, radni materijal Cu-DHP/R 220, Nr. 2.0090, normalna debljina zida, tehnički uslovi isporuke prema DIN 17671. Dupla isocu je sa uzdužnim obeležjem cevi.

Tehnika spajanja
Spajanje bakarne cevi se vrši kapilarnim lemljenjem fitinga u skladu sa DIN 2856 iste debljine zida kao što su i cevi ili sa specijalnim pres-fitingom. Obrađivanje ili širenje grla cevi nije dozvoljeno. Obavezno je pridržavanje smernica i/ili propisa proizvođača fitinga za postupak i način lemljenja.

Oblast primene
Maksimalno dozvoljena radna temperatura Tmax: 110º C sa fitinzima; 130º sa presovanim fitinzima.

Maksimalno dozvoljen radni pritisak pB: 25 bara
Maksimalno dozvoljen aksijalni napon σmax: 110 N/mm²
Kontrola mreže: bez; pojedinačna cev sa IPS-CUkao specijalna izrada

Mogući medijumi: sve vode za grejanje i druge tečne materije koje podnosi materijal

ISOPEX

Isopex-cev se sastoji od Pe-Xa, osnovni materijal je PE, opšti zahtevi kvaliteta su u skladu sa DIN 16892, cevne serije, odnosno dimenzije su u skladu sa DIN 16893. Dupla isopex cev ima u uzdužnom pravcu postavljen barkod radi identifikacije cevi. Polietilen je organsko sjedinjenje molekula ugljenika i vodonika. Kod unakrsno umreženog (x) polietilena se H-atomi otklanjaju iz lanaca molekula i tako nastaju neobratljiva jedinjenja ugljenika koja prave unakrsnu mrežu lanaca. Prilikom ekstruzije PE-a dodaje se peroksid (a), a postojeći kiseonik vezuje atome vodonika. Tako nastaje radni materijal Pe-Xa koji podnosi ogromna mehanička opterećenja, ali ga nije moguće variti.

Toplotna cev: cevna niz 1; serija 5,04; SDR 11,08; maksimalni radni pritisak 6 bara, PN 12,5; sa crveno obojenom blokadom organske difuzije kiseonika od E/VAL (Ethylenvenylalkohol) prema DIN 4726. U skladu sa AGFW- uputstvom FW 420 ‘Toplotni dalekovodi sa sintetičkim cevima za medijum (PMR)’.

Sanitarna cev: cevni niz 2; serija 3,15; SDR 7,30; maksimalni radni pritisak 10 bara, PN 20; testirano prema SVGW radnom listu W 531, sa DVGW i OVGW -kontrolnim znakom.

Tehnika spajanja
Spajanje Pe-Xa cevi se, u zemlju položenim trasama, vrši prevashodno pomoću spojnih priključaka. Kod pristupačnih spojeva u objektima i kod sanitarnih instalacija se mogu primeniti i spojevi sa navojem.

Oblast primene
Maksimalno dozvoljena trajna radna temperatura TBmax : 80º C
Maksimalno dozvoljena radna temperatura Tmax: 95º C
Maksimalno dozvoljen radni pritisak pB: vidi str. F 4.2 + F 4.3
Kontrola mreže: generalno bez

Mogući medijumi: sve vode za upotrebu i grejanje i druge tečne materije koje podnosi materijal

DELOVI

Spojnica i ugaona spojnica

Prilikom naručivanja spojnica ili ugaonih spojnica (ugla od 90º) mora se navesti precizna oznaka, radni pritisak i način spajanja na krajevima isopex-cevi koji se prema izboru izrađuju u vidu kompresionih ili navojnih fitinga. Kod delova trase koji se nalaze pod zemljom ili kod toplovodnih instalacija (6 bara) bi generalno trebalo koristiti presovane fitinge. Kod pristupačnih instalacija u objektima ili šahtovima, kao i u oblasti sanitarija (10 bara) mogu se upotrebiti i priključci sa navojem.

Primeri naručivanja:

Kompresiona spojnica (PVK):
Toplovod: PVK 110 x 110, 6 bara, sa kompresionim fitingom za isopex-toplovodne cevi je tip H–110
Sanitarni: PVK – 25 x 25, 10 bara, sa kompresionim fitingom za isopex-sanitarne cevi je tip S-25

Kompresiona ugaona spojnica (PBK):
Toplovod: PBK – 90 x 90, 6 bara, sa kompresionim fitingom za isopex-toplovodne cevi je tip H-90
Sanitarni: PBK – 63 x 63, 10 bara, sa kompresionim fitingom za isopex-sanitarne cevi je tip S-60

Navojna spojnica (SVK):

Toplovod: SVK 32 x 32, 6 bara, sa fitingom sa navojem za isopex-toplovodne cevi je tip H-32
Sanitarni: SVK – 50 x 50, 10 bara, sa fitingom sa navojem za isopex-sanitarne cevi je tip S-50

Navojna ugaona spojnica (SBK):
Toplovod: SBK – 75 x 75, 6 bara, sa fitingom sa navojem za isopex-toplovodne cevi je tip H-75
Sanitarni: SBK – 40 x 40, 10 bara, sa fitingom sa navojem za isopex-sanitarne cevi je tip S-40

U zavisnosti od modela i dimenzija kompresione spojnice se mogu, prema želji isoplusa, sastojati od St. 37.0 S, radnog materijala br. 1.0254 prema DIN 2448 ili od mesinga sa postojanim pocinkovanim slojem CZ 132 ili od livenog gvožđa RG 7. Spojnice sa navojem se generalno izrađuju u skladu sa DIN 8076 od teškog kvalitetnog mesinga.

Redukcioni priključak

Prilikom naručivanja redukcionih spojnica mora se navesti precizna oznaka, radni pritisak i način spajanja na krajevima isopex-cevi koji se prema izboru izrađuju u vidu kompresionih navojnih fitinga. Kod delova trase koji se nalaze pod zemljom ili prilikom toplovodne instalacije (6 bara) bi generalno trebalo koristiti kompresione fitinge. Kod pristupačnih instalacija u objektima ili šahtovima, kao i u oblasti sanitarija (10 bara) mogu se upotrebiti i spojnice sa navojem.

Primeri naručivanja:

Kompresiona redukciona spojnica (PRK):
Toplovod: PRK 110 x 75, 6 bara, sa kompresionim fitingom za isopex-toplovodne cevi je tip H–110 na H-75
Sanitarni: PRK – 25 x 20, 10 bara, sa kompresionim fitingom za isopexsanitarne cevi je tip S-25 na S-20

Navojna redukciona spojnica (SRK):
Toplovod: S VK – 32 x 25, 6 bara, sa fitingom sa navojem za isopex-toplovodne cevi je tip H-32 na H-25
Sanitarni: SRK – 50 x 50, 10 bara, sa fitingom sa navojem za isopex-sanitarne cevi je tip S-50 na S-32

U zavisnosti od modela i dimenzija kompresione spojnice se mogu, prema želji isoplusa, sastojati od St. 37.0 S, radnog materijala br. 1.0254 prema DIN 2448 ili od mesinga sa postojanim pocinkovanim slojem CZ 132 ili livenog gvožđa RG 7. Spojnice sa navojem se generalno izrađuju u skladu sa DIN 8076 od teškog kvalitetnog mesinga.

Poluspojnice u objektima sa krajevima za zavarivanje ili spoljnim navojem

Sve poluspojnice sa spoljnim navojem (AG) su izrađeni u skladu sa DIN 2999 za pričvršćivanje za nastavak cevovoda. Prilikom naručivanja poluspojnica mora se navesti precizna oznaka, radni pritisak i način spajanja na krajevima isopex-cevi koji se prema izboru izrađuju u vidu kompresionih ili navojnih fitinga. Kod delova trase koji se nalaze pod zemljom ili kod toplovodne instalacije (6 bara) bi generalno trebalo koristiti kompresione fitinge. Kod pristupačnih instalacija u objektima ili šahtovima, kao i u oblasti sanitarija (10 bara) mogu se upotrebiti i spojnice sa navojem.

Primeri naručivanja:

Kompresiona spojnica sa krajevima za zavarivanje (PASE):
Toplovod: PASE 110 x 4’’, 6 bara, sa kompresionim fitingom za isopex-toplovodne cevi je tip H–110

Kompresiona spojnica sa krajevima za zavarivanje (PAAG):
Toplovod: PAAG – 90 x 3’’, 6 bara, sa kompresionim fitingom za isopex-toplovodne cevi je tip H-90
Sanitarni: PAAG – 40 x 1¼’’, 10 bara, sa kompresionim fitingom za isopex-sanitarne cevi je tip S-40

Navojna poluspojnica sa krajevima za zavarivanje (SASE):
Toplovod: SASE – 32 x 1’’, 6 bara, sa navojnim fitingom za isopex-toplovodne cevi je tip H-32

Navojna poluspojnica sa spoljnim navojem (SAAG):
Toplovod: SAAG – 25 x¾’’, 6 bara, sa navojnim fitingom za isopex-toplovodne cevi je tip H-25
Sanitarni: SAAG – 63 x2’’, 10 bara sa navojnim fitingom za isopex-sanitarne cevi je tip S-63

U zavisnosti od modela i dimenzija kompresione pšoluspojnice se mogu, prema želji isoplusa, sastojati od St. 37.0 S, radnog materijala br. 1.0254 prema DIN 2448 ili od mesinga sa postojanim pocinkovanoim slojem CZ 132 ili livenog gvožđa RG 7. Poluspojnice sa navojem se generalno izrađuju u skladu sa DIN 8076 od teškog kvalitetnog mesinga.

Ugaona poluspojnica sa spoljnim navojem u objektima

Sve ugaone poluspojnice sa spoljnim navojem (AG) su izrađene u skladu sa DIN 2999 za spajanje za nastavak cevovoda. Treba dostaviti odgovarajuće spojnice sa navojem u skladu sa DIN 2986. Prilikom naručivanja ugaonih poluspojnica se mora navesti precizna oznaka i radni pritisak. Spajanje na završetak isopex-cevi se generalno vrši pomoću šestougaonih navrtki. Samo kod pristupačnih instalacija u objektima ili šahtovima mogu se upotrebiti i navojne spojnice.

Primeri naručivanja:
Ugaona poluspojnica sa spoljnim navojem (SWAG):
Toplovod: SWAG – 90 x 3’’, 6 bara, sa navojnim fitingom za isopex-toplovodne cevi je tip H-90
Sanitarni: SWAG – 63 x 2’’, 10 bara sa navojnim fitingom za isopex-sanitarne cevi je tip S-63

Ugaone poluspojnice se generalno izrađuju u skladu sa DIN 8076 od teškog kvalitetnog mesinga.

T-spojnice

Prilikom naručivanja T-spojnica treba navesti tri nominalne veličine (da1-3), radni pritisak i način spajanja na krajevima isopex-cevi. Oni se prema izboru izrađuju sa kompresionim ili navojnim fitinzima.

Kod delova trase koji se nalaze pod zemljom ili kod toplovodne instalacije (6 bara) bi generalno trebalo koristiti kompresione fitinge. Kod pristupačnih instalacija u objektima ili šahtovima, kao i u oblasti sanitarija (10 bara) mogu se upotrebiti i navojni fitinzi.

Prilikom naručivanja T-spojnica treba navesti tri nominalne veličine (da1-3), radni pritisak i način spajanja na krajevima isopex-cevi. Oni se prema izboru izrađuju sa kompresionim ili navojnim fitinzima.

Kod delova trase koji se nalaze pod zemljom ili prilikom toplovodne instalacije (6 bara) bi generalno trebalo koristiti kompresione fitinge. Kod pristupačnih instalacija u objektima ili šahtovima, kao i u oblasti sanitarija (10 bara) mogu se upotrebiti i navijne spojnice.

Primeri naručivanja, prolaz x ogranak x prolaz (da1 x da2 x da3)

Kompresiona T-spojnica (PT):
Toplovod: PT – 110 x 50 x 75, 6 bara, sa kompresionim fitingom za isopextoplovodne cevi je tip H–110 na H-50 na H-75
Sanitarni: PT – 40 x 32 x 32, 10 bara, sa kompresionim fitingom za isopexsanitarne cevi je tip S-40 na S-32 na S-32
Navojna T-spojnica (ST):
Toplovod: ST – 63 x 40 x 50, 6 bara, sa navojnim fitingom za isopextoplovodne cevi je tip H-63 na H-40 na H-50
Sanitarni: ST – 50 x 32 x 40, 10 bara, sa navojnim fitingom za isopexsanitarne cevi je tip S-50 na S-32 na S-40

U zavisnosti od modela i dimenzija T-spojnice se mogu, prema želji isoplusa, sastojati od St. 37.0 S, radnog materijala br. 1.0254 prema DIN 2448 ili od mesinga sa postojanim pocinkovanoim slojem CZ 132 ili od livenog gvožđa RG 7. Spojnice sa navojem se generalno izrađuju u skladu sa DIN 8076 od teškog kvalitetnog mesinga.

PRIBOR

Prolaz cevovoda kroz zid

Zaptivni (gumeni) prstenovi služe za sprečavanje izlivanja vode prilikom prolaza kroz zidove građevina ili šahtova. Onaj ko je zadužen za postavljanje cevi je odgovoran da stavi zaptivne prstenove i da ih centrira u prolazu pre priključivanja na cevovod objekta. Zazidavanje fleksibilnih cevi bez zaptivnih prstenova (DR) nije dozvoljeno.

Prilikom korišćenja sitema otpornih na vodeni pritisak se, kako bi se izbeglo oštećivanje PELD obložne cevi, moraju sprovesti odgovarajuće mere bezbednosti.

Razvodni šaht

Razvodni šaht služi za proveravanje, odnosno pristupačnu instalaciju na primer ogranaka u okviru neke isopex-trase. Taj kontrolni šaht, uključujući i poklopac, sastoji se od polietilena (PE) i isporučuje se sa prečnikom od 800 mm i visinom, odnosno dubinom ugrađivanja od oko 700 mm. Univerzalna i vodootporna konstrukcija dozvoljava priključivanje do osam cevi sa prečnicima obložnih cevi od 65 do 180 mm. Pre nego što se fleksibilna cev ugradi, onaj ko je zadužen za postavljanje cevi mora da montira odgovarajući set za zaptivanje. On se sastoji od zatvorene termoskupljajuće manžetne i prstena za centriranje koji odgovara prečniku obložne cevi.

Setovi za zaptivanje ne spadaju u obim isporuke razvodnog šahta. Kod debljine nasutog sloja zemlje iznad gornje površine cevi od 0,4 m maksimalno dozvoljeno opterećenje pokrova iznosi 50 kN/m². Kod pokrova sa većim opterećenjem neophodno je preko PE-šahta postaviti betonski prsten iznad šahta.

Dvojna aramtura

Ova garnitura koja se sastoji od dva kuglasta ventila je podobna za sve isoplus-fleksibilne cevi kada je reč o toplotnoj instalaciji. Ona se u zatvorenom položaju pomoću držača koji je uključen u isporuku može pričvrstiti za zid. Rastojanje između kugličnih ventila sa redukovanim protokom iznosi 140 mm, rastojanje između izbušenih rupa 145 mm, a rastojanje između osovine kugličnog ventila i zida je 100 mm. Kućište i krajevi za zavarivanje su od St 37.0, kugla i vratilo su od hromnikl čelika, sedišnji prsten i zaptivači su od PTFE-a, isporučivi su za cevi za medijum prečnika od ¾ do maksimalno 2’’.

Jednokratni-kuglasti ventil

Jednokratni-kuglasti ventili, odnosno kuglasti ventili za priključivanje po potrebi su podobni za sve isoplus-fleksibilne cevi kada je reč o toplovodnoj instalaciji. Služe kao završetak nekog odsečka trase koji će biti nastavljen u nekom kasnijem, još nepoznatom trenutku. Kada su zavareni kao završno parče cevi u zatvorenom položaju, postojeća trasa može biti nastavljena u bilo kom trenutku bez pražnjenja cevovoda i isključivanja pogona.

SPOJNICE ZA OBLOŽNE CEVI

GFK-montažni ogranak cevovode 90°

GFK-montažni ogranak cevovode 90°

Montaža polutki (poluoklopa)

Prilikom naručivanja GFK-šablonskih delova moraju se navesti odgovarajući prečnici obložnih cevi (Da) ili/i tipova fleksibilnih cevi. Sve polutke se sastoje od nelomljivog poliestera od staklenog vlakna (GFK). U obim isporuke dve polutke spada i odgovarajuća količina nerđajućih vijaka sa šestougaonom glavom M6 x 35, zaptivna traka od butil-kaučuka, redukcioni prstenovi za eventualnu potrebu, ventil od mesinga sa navojem i kapom za otvor koji se puni PUR-penom, kao i odgovarajuće pakovanje pene.

Primeri naručivanja:

GFK-montažni ogranak cevovoda, glavni vod x ogranak x glavni vod (Da1 x Da2 x Da1):
Isopex: GFK-T – 140 x 110 x 125 za isopex je tip H-75 na H-50 na H-63
Isocu: GFK-T – 75 x 65 x 75 za isocu je tip II na I na II

GFK-montažni luk:
Isopex: GFK-B 180 za isopex je tip H-63+63
Isoflex: GFK-B – 90 za isoflex je tip 1 x pojačan

Montaža polutki (poluoklopa) na primeru isopex-T-spojnica (komada)

Isopex-cevi se povezuju sa T-spojnicama (komadima) pod pravim uglom u skladu sa uputstvom na strani F 4.4.5, odnosno F 4.4.6. Izolovana dužina tri kraja cevi se mora ograničiti na maksimalno po 150 mm. Ukoliko je neki prečnik obložne cevi redukovan, onda treba pripremiti isporučeni redukcioni prsten. Kratko pre montaže PE-redukcioni prsten se mora obeležiti i razdvojiti pomoću dva klinasta reza. U oba unutrašnja žljeba prstena se mora umetnuti zaptivna traka i mora se utisnuti na površine reza. Svi krajevi obložnih cevi se moraju temeljno očistiti uobičajenim sredstvom za čišćenje PE-a pre umetanja zaptivne trake. Posle toga se zaptivna traka mora umetnuti u za to predviđene žljebove na polutkama. Ako mora da se upotrebi redukcioni prsten, on mora da se pritisne na odgovarajući kraj obložne cevi sa za 90° izvrnutom površinom rezanja u odnosu na zaptivnu površinu polutke. Nakon toga se polutka bez rupe za penu smešta ispod cevi i pritiska se prema gore. Zatim se gornja polutka sa rupom za punjenje polaže preko donje i spaja pomoću isporučenih M6 x 35 vijaka sa po dve podloške u navedenom redosledu. Posle minimalno 10 minuta čekanja vijke treba istim redosledom dodatno dotegnuti. Preko izbušenog otvora za testiranje spojene polutke treba podvrgnuti testu sa pritiskom vazduha od maksimalno 0,2 bara. Otklanja se šina (vođica) koja razdvaja elemente pakovanja PUR-pene koja odgovara prečniku polutki, a gnječenjem te dve komponente treba dobro izmešati. Zatim se brzo mora odseći vrh pakovanja i pena se mora sipati kroz otvor za testiranje u polutke. Ventil sa navojem treba odmah posle toga montirati na otvor. Kada reagujuća PUR-pena pritisne kuglu ventila nagore, ona mora još barem 120 minuta da se stvrdnjava. Posle toga se još mora montirati poklopac za ventil.

PEHD – SPOJNICE

PEHD-spojnice

PEHD-spojnice

PEHD-spojnice

Za najrazličitije tehničke zahteve na raspolaganju stoje razne konstrukcije spojnica. Sve PEHD-spojnice služe za spajanje obložnih cevi i ne propuštaju gas ili vodu. Radi pojednostavljenja u rukovanju ovim delom poglavlja ‘Fleksibilne cevi’, tehnički saveti i smernice za montažu svih spojnica nalaze se u ‘Priručniku za montažu’, u poglavlju V ‘Tehnike spajanja za obložne cevi’. Pre povezivanja cevi za medijum treba sve vrste spojnica, kao i sve manžetne koje idu uz njih, navući na PEHD-oblogu fleksibilnih cevi, a za to je odgovoran isključivo onaj ko je zadužen za ugradnju cevi ili neko ovlašćeno treće lice. Nakon toga i nakon pravljenja protokola o dogovorenim testovima, spojevi cevi za medijum se moraju spojnicama i PUR-penom izolovati i zadihtovati. Zbog date garancije bi te radove, izuzev ako je reč o isocompact-spojnicama, trebalo da obavlja AGFW/BFW-testirani i isoplus-tehnički kvalifikovani stručnjak za montažu. Na svim isoplusovim spojnicama postoji obeležni broj. On omogućava preciznu identifikaciju montera koji je obavljao radove i samim tim povećava zahteve kvaliteta. Ukoliko dodatnu izolaciju ipak izvrši neko treće lice, njegova sposobnost mora biti potvrđena pre početka radova priloženim AGFW/BFW-sertifikatom. Takav slučaj mora biti odobren od strane isoplusovih kvalifikovanih inženjera, čijih se uputstava i smernica mora pridržavati. Principijelno se moraju poštovati uopšteno važeći isoplusovi uslovi montaže.

Scroll Up
error: Sadržaj je zaštićen !!!